Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Kancelaria Polonica
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest w większości pierwszym wyborem przedsiębiorcy przy zakładaniu firmy. Dlaczego? Często wiele ulg na początku funkcjonowaniu na rynku, prosta księgowość, stosunkowo niewiele formalności przy zakładaniu i dalszym funkcjonowaniu działalności.

Z czasem, w miarę rozwoju firmy, jednoosobowa działalność gospodarcza może okazać się niewystarczająca dla potrzeb jakie generuje działalność. Nowi współpracownicy, kontrahenci, pracownicy – te aspekty generują wzrost osobistej odpowiedzialności przedsiębiorcy. Pamiętaj, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, to jej założyciel ponosi wyłączną odpowiedzialność. Obejmuje to działalność firmy jak i jej skutki.

Warto zatem rozpatrzeć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej na bardziej korzystną dla rozwiniętej już firmy. Najkorzystniejszym dla przedsiębiorcy będzie przeprowadzenie przekształcenia na podstawie sukcesji ogółu praw i obowiązków jednoosobowej działalności gospodarczej i przeniesieniu ich w całości na nowy podmiot.

Jednoosobowa Spółka z o.o.

Pierwszą z form prowadzenia działalności będącą korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, będzie jednoosobowa spółka z o.o. Wówczas, dotychczasowy przedsiębiorca staje się jedynym wspólnikiem stworzonej spółki z o.o.

Niewątpliwą korzyścią jest to, że wszelkie umowy oraz transakcje zawarte przez jednoosobową działalność gospodarczą nie tracą mocy. W dalszym ciągu są obowiązujące. Z mocy prawa, w miejsce dotychczasowego przedsiębiorcy wstępuje powstała spółka z o.o. Oznacza to, że umowy nie muszą być zawierane ponownie, nie muszą być również aneksowane.

W tożsamy sposób na nowopowstałą spółkę przechodzą wszelkie uprawnienia administracyjno-prawne, np. zezwolenia, koncesje, itp. Dzięki temu nie zachodzi potrzeba składania wniosków do urzędów i ponownego przechodzenia przez, często długotrwałe, procedury administracyjne.

Jako korzyść płynąca z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. uznaje się właśnie tą ograniczoną odpowiedzialność. Jak w jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca w pełni ponosi osobistą odpowiedzialność za zobowiązania firmy, tak w tej spółce ponosi ją ograniczoną, do wysokości wniesionego kapitału zakładowego.

Wniesienie JDG jako wkładu

Jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać wcielona na podstawie aportu do spółki z o.o. lub spółki komandytowej. Procedura opiera się na jednej czynności prawnej, dzięki której składniki materialne oraz składniki niematerialne zostają wcielone jako wkład niepieniężny do spółki.

Należy jednak mieć na uwadze, że co do zasady, w takiej procedurze, na spółkę nie przechodzą uprawnienia administracyjno-prawne jednoosobowej działalności gospodarczej. Wobec czego spółka ponownie musi wystąpić do odpowiednich urzędów o wydanie decyzji, udzielenie koncesji, itp. Wpłynąć to może na konieczność wstrzymania prowadzenia działalności, do momentu uzyskania odpowiednich zezwoleń oraz poniesienia dodatkowych kosztów.

Wygaszanie JDG

Kolejnym ze sposobów na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest jej wygaszenie, przy jednoczesnym założeniu odrębnej spółki prawa handlowego. Jest to procedura niewątpliwie najbardziej pracochłonna i kosztowna.

W tej procedurze, nowoutworzony podmiot stopniowo wstępuje w stosunki gospodarcze i prawne w miejsce, w którym do tej pory uczestniczył przedsiębiorca. W ramach omawianej procedury, nie dochodzi do automatycznego przejęcia wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy, a wymagana się wiele odrębnych czynności prawnych.

Utworzona spółka musi na nowo zawrzeć umowy z kontrahentami przedsiębiorcy, po uprzednim rozwiązaniu obowiązujących umów. Istotnym jest fakt, że kontrahent musi wyrazić zgodę na zawarcie umowy z nowym podmiotem. Może również odmówić.

Wszelkie decyzje administracyjne, w tym koncesje i pozwolenia nie przechodzą na spółkę. Nowoutworzony podmiot musi samodzielnie wystąpić z wnioskami o wydanie poszczególnych decyzji.

Jeżeli opisane czynności zakwalifikują się jako sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego części, to spółka zostanie zobowiązana do zapłaty 23-procentowego podatku.

Przy obecnym stanie gospodarki oraz zapowiadanych zmianach podatkowych, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej, mimo mnogości koniecznych czynności, można uznać za opłacalne.

Zastanawiasz się która z omawianych procedur będzie najkorzystniejsza dla twojej działalności? Dzięki naszej pomocy przebrnij przez wszelkie procedury szybko i skutecznie!

Skontaktuj się z nami i ciesz się rozwojem swojej firmy! Zadzwoń –  +48 572 768 050.