Uległeś wypadkowi. Twoim prawem jest dochodzić swoich roszczeń od towarzystwa ubezpieczeń, w którym polisę posiadał podmiot, który w danej sytuacji zawinił. Czy to OC sprawcy zdarzenia drogowego, czy to ubezpieczenie podmiotu, który zaniedbał odśnieżanie chodnika. Często jesteśmy zmuszeni kierować sprawę na drogę postępowania sądowego, ponieważ wszelkie działania na etapie postępowania likwidacyjnego nie przyniosły satysfakcjonującego efektu dla Poszkodowanego.

Proces sądowy dobiega końca, Sąd przyznał na rzecz Poszkodowanego świadczenia odszkodowawcze. Zatem, dlaczego nie otrzymujesz swoich środków pieniężnych od razu? Od wyroku Sądu I instancji stronom przysługuje środek zaskarżenia, tj. apelacja lub zażalenie. Każda ze stron postępowania w terminie 7 dni może złożyć do Sądu wniosek o uzasadnienie wyroku, w którym Sąd argumentuje zajęte przez siebie stanowisko. Sąd, w teorii, ma 14 dni na sporządzenie uzasadnienia wyroku. Po doręczeniu stronom uzasadnienia, mają one 7 dni na złożenie zażalenia o kosztach, a 14 dni na złożenie apelacji. W sytuacji złożenia odwołania od wyroku Sądu I instancji, sprawa trafia do Sądu II instancji, gdzie czas rozpatrzenia sprawy niestety zależy od ilości spraw, które Sąd musi rozpatrzeć. Należy pamiętać, że wszelkie pisma stron i Sądu są zazwyczaj doręczane pocztą, a co za tym idzie, do określonych terminów należy doliczyć czas na „drogę” korespondencji. A co jeśli strony nie złożą wniosku o uzasadnienie wyroku? W jakim czasie wyrok staje się prawomocny i można rozpocząć egzekucję swoich świadczeń odszkodowawczych? W momencie, gdy żadna ze stron nie podejmie czynności zmierzających do zaskarżenia wyroku w przewidzianym do tego terminie, orzeczenie staje się prawomocne. Nigdy nie będzie to równe 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie, ani 14 dni na apelacje w momencie niezłożenia wniosku o uzasadnienie. Sąd zawsze pozostawia margines czasu na stwierdzenie prawomocności wyroku, z uwagi na wcześniej wspomnianą pocztową „drogę” korespondencji. Jeśli w momencie stwierdzenia przez Sąd prawomocności orzeczenia, w dalszym ciągu strona pozwana nie uregulowała zobowiązań wobec strony powodowej, możemy wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności wyroku, co daje nam podstawę do rozpoczęcia egzekucji komorniczej.

M.M.