Prawo gospodarcze Wrocław

Oferta obsługi podmiotów gospodarczych naszej Kancelarii swoim zakresem obejmuje bieżące doradztwo biznesowe oraz kompleksową opiekę prawną. Naszą pomoc oferujemy przedsiębiorcą, spółkom, fundacjom oraz stowarzyszeniom.

W pracach związanych z opieką prawną ww. podmiotów zajmujemy się sporządzaniem umów, opiniowaniem projektów umów przedstawionych nam przez naszych Klientów, jak również przeprowadzamy analizy prawne dokumentów, które kierowane są do naszych Klientów przez organy zewnętrzne.

Dbamy o naszych Klientów kompleksowo. Dzięki pracy doświadczonych prawników, zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

Przy obsłudze Klienta biznesowego, zespół Kancelarii zapewnia wsparcie przy wszelkiego rodzaju przekształceniach struktur działalności oraz zakładaniu spółek. Doradzamy w zakresie procesów grupowych zwolnień, nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikiem, tworzeniu regulaminów oraz oferujemy pomoc w rozwiązywaniu sporów pracowniczych.

Funkcjonowanie podmiotu gospodarczego wiąże się z wieloma nieprzewidzianymi sytuacjami. W związku z tym zapewniamy elastyczność oraz nieszablonowe rozwiązania, dostosowane do potrzeb oraz wymagań Klienta. Oferowana przez nas obsługa opiera się na stałym kontakcie doradca-Klient, zarówno pośrednim – telefonicznym, mailowym, jak i bezpośrednim – podczas spotkań, negocjacji oraz podczas podpisywania umów bądź kontraktów.

Polskie prawo gospodarcze wywodzi się w dużej mierze z ustawodawstwa niemieckiego. Dotyczy to w szczególności Kodeksu handlowego, którego zapisy zostały de facto przetłumaczone z ustaw niemieckich. Nie jest to jednak jedyne źródło prawa handlowego. Tak naprawdę jest to niezwykle obszerna dziedzina prawa, która stale powiększa się o nowe regulacje i umowy. Wynika to oczywiście z postępującej globalizacji, a z drugiej strony zmian w sferze geopolitycznej. W obrocie niemal codziennie pojawiają się nowe kontrakty, inne zaś są wypowiadane, np. w ramach sankcji gospodarczych o zasięgu międzynarodowym.

Prawo gospodarcze – publiczne czy prywatne?

Jednym z pierwszych podziałów, jakie pojawiają się w prawie handlowym, jest rozgraniczenie prawa publicznego od prywatnego.

Czym jest prawo gospodarcze publiczne? Jest to najprościej rzecz ujmując, zbiór regulacji prawnych dotyczących zakresu ingerencji państwa w gospodarkę. Nadzór państwa nad obrotem gospodarczym ma przede wszystkim na celu dążenie do stworzenia warunków uczciwej konkurencji na rynku. Dlatego w pewnych wypadkach konieczne jest wprowadzenie większych bądź mniejszych ograniczeń w obrocie.

Z drugiej zaś strony, prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki między podmiotami gospodarczymi, czyli przedsiębiorcami. Kodeks prawa handlowego ani żadna inna ustawa nie zawiera wyczerpującej definicji przedsiębiorcy. Za główny wyznacznik uznaje się więc wykonywanie przez osobę fizyczną lub prawną (np. spółkę prawa handlowego) działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek. Na próżno szukać również definicji samej działalności gospodarczej. Powszechnie przyjmuje się, że jest to ciągła i zorganizowana działalność, której celem jest osiąganie zysku.

Przedsiębiorcy świadczą swoje usługi lub sprzedają produkty konsumentom. Żaden akt prawny nie definiuje wprost, kim jest konsument. Dlatego i w tym przypadku bazuje się na powszechnie przyjętej interpretacji. Konsumentem jest zatem osoba fizyczna, która dokonuje transakcji prywatnie, czyli bez związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, np. fryzjer kupujący samochód w salonie bądź komisie będzie bez wątpienia konsumentem. Niemniej ten sam fryzjer w stosunku do swoich klientów, na rzecz których świadczy usługi fryzjerskie, będzie przedsiębiorcą, a jego klienci konsumentami.

Prawnik prawa gospodarczego Wrocław

W sieci nie brakuje darmowych wzorów różnych umów, także tych z zakresu prawa gospodarczego. Są to zazwyczaj proste, liczące kilka stron dokumenty. Czy oznacza to, że pomoc prawnika nie jest w tym wypadku w ogóle potrzebna? Zdecydowanie nie! Umowa poza typowymi elementami, które wynikają z konkretnych przepisów, powinna także w należyty sposób zabezpieczać interesy obu stron. Ten efekt trudno osiągnąć bazując na ogólnym wzorze. Warto pamiętać, że w razie sporu sąd wszelkie niejasności rozstrzygnie na korzyść strony słabszej, czyli konsumenta. Z tego względu w interesie przedsiębiorcy jest konstruowanie takich umów, które nie pozostawiają wątpliwości interpretacyjnych. Wówczas w razie sporu istnieje duża szansa wygranej w sądzie, a to z kolei przełoży się na realne korzyści finansowe i wizerunkowe.

Prawnik pomoże nie tylko w zredagowaniu umów odpowiedniej treści. Zweryfikuje treść istniejących już umów, a także doradzi podczas spotkań biznesowych. Pomoc prawna może okazać się także bardzo cenna w trakcie procesu negocjacji, szczególnie rozbudowanych i długoterminowych kontraktów handlowych. Nie jest bowiem tajemnicą, że to zapisy umowy o współpracę handlową w dużej mierze kształtują zyski obu stron. Z tego względu warto zapewnić sobie odpowiednie zaplecze prawne, aby móc w pełni oddać się prowadzeniu biznesu.

Kancelaria prawna Wrocław – prawo gospodarcze

Z usług kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie gospodarczym może skorzystać tak naprawdę każdy. Ustawodawca w Konstytucji gwarantuje bowiem każdemu możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Zasada ta nazywana jest zasada swobody działalności gospodarczej. Ograniczenia w postaci koncesji czy zezwoleń mają na celu ochronę zarówno rynku, jak i samych konsumentów. Kancelaria prawna może pomóc w procesie uzyskania koncesji bądź zezwolenia, dzięki czemu szanse na ich uzyskanie zdecydowanie się zwiększą. Prawnik skompletuje nie tylko wszystkie potrzebne dokumenty, ale także dopełni niezbędnych formalności w imieniu przedsiębiorcy.

Prawo gospodarcze nieustannie się zmienia. Trudno zatem oczekiwać, aby przedsiębiorca skupiony na co dzień na prowadzeniu biznesu, śledził na bieżąco wszelkie nowelizacje. Niemniej jak powszechnie wiadomo, brak znajomości prawa nie jest dla sądu czy organów administracji publicznej żadnym usprawiedliwieniem. Dlatego wraz z rozwojem biznesu, warto uwzględnić w kosztach stałą współpracę z kancelarią prawną. Taka inwestycja bardzo szybko się zwróci, m. in. w postaci umów z korzystnymi dla klienta zapisami lub w formie zawarcia umowy wieńczącej owocne dla klienta negocjacje. Solidne podstawy są gwarancją prowadzenia efektywnego biznesu w każdej dziedzinie.

  Skontaktuj sie


  Usługi

  null

  Odszkodowania

  obsługa wierzytelności

  Obsługa wierzytelności

  null

  prawo rodzinne i spadkowe

  null

  sprawy pracownicze

  null

  sprawy karne

  null

  odszkodowania dla represjonowanych

  null

  doradztwo biznesowe

  Obsługa prawna firm Wrocław - Kancelaria Polonica

  obsługa spółek i kontraktów

  Facebook
  Instagram
  LinkedIn