Okres wypowiedzenia umowy o pracę

OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ - Kancelaria Polonica
Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Stosunek pracy łączący pracownika oraz pracodawcę może się zakończyć na różne sposoby. Jednym z nich, zwykle budzącym najwięcej wątpliwości, jest rozwiązanie umowy o pracę z terminem wypowiedzenia. Bowiem w zależności od typu umowy łączącej strony oraz okresu jej trwania, obowiązujący termin wypowiedzenia jest różny. Sprawdź, jaki jest okres wypowiedzenia interesującej cię umowy o pracę.

 

W świetle przepisów Kodeksu pracy

Kodeks pracy gwarantuje możliwość rozwiązania umowy o pracę przez jedną ze stron, poprzez przedstawienie stosownego oświadczenia. Umowę zawartą zarówno na okres próbny, jak i na czas określony oraz nieokreślony można rozwiązać poprzez wypowiedzenie. Terminy wypowiedzenia, jakie obowiązują, za zadanie mają ochronę interesów obu stron umowy.

 

Umowa na czas określony oraz na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, jak i nieokreślony, zależy od czasu przepracowanego przez pracownika.

Jeżeli pracownik przepracował mniej niż 6 miesięcy, wówczas okres wypowiedzenia, czyli czas, przez który musi jeszcze w danym miejscu wypełniać swoje obowiązki, to 2 tygodnie. Im dłuższy czas pracy, tym okres de facto ochronny stron ulega wydłużeniu. I tak, gdy pracownik przepracował co najmniej 6 miesięcy, jego okres wypowiedzenia będzie trwał miesiąc. Z kolei pracownik pracujący 3 lata i więcej, musi pracować na rzecz pracodawcy jeszcze przez 3 miesiące.

 

Umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny zawiera się nie dłużej niż na 3 miesiące.

W sytuacji umowy zawartej na mniej niż 2 tygodnie, okres wypowiedzenia będzie trwał 3 dni robocze. Z kolei przy umowie zawartej na co najmniej 2 tygodnie, mówimy o tygodniowym okresie wypowiedzenia. Jeżeli umowa została zawarta na 3 miesiące, okres wypowiedzenia będzie trwał
2 tygodnie.

 

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

W zależności od tego, w jakiej jednostce czasu liczy się okres wypowiedzenia, różni się początek jego biegu.

Przy liczeniu w miesiącach, okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

Jeżeli okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach, jego bieg rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia, a kończy się w sobotę. Z kolei przy okresie wypowiedzenia liczonym w dniach, rozpoczyna on bieg od następnego dnia po złożeniu wypowiedzenia.

 

Marta Misiaszek