Gwarancja – co gwarantuje?

Gwarancja - co gwarantuje? - Kancelaria Polonica
Gwarancja – co gwarantuje?

Gwarancja, obok rękojmi, jest podstawą złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie sprzedającego, czyli tzw. gwaranta.  Treść gwarancji formułuje się w sposób jasny, zrozumiały oraz w języku polskim. Ponadto, powinna zawierać wynikające z niej obowiązki gwaranta oraz uprawnienia konsumenta, a także bezwzględnie następujące elementy:

  • nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce;
  • czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej;
  • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady;
  • stwierdzenie „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

Istotnym jest to, że również stwierdzenia obecne w reklamie dotyczącej zakupionego produktu, traktowane są na równi z tymi obecnymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

Podstawa prawna: art. 577 § 1 i 577 Kodeksu cywilnego

 

Kto może być gwarantem?

Wbrew pozorom, gwarantem nie zawsze będzie osoba, która dokonuje sprzedaży danego przedmiotu. Gwarantem może być bowiem producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca.

Skąd mamy wiedzieć, do kogo zgłosić ewentualne roszczenia na podstawie gwarancji? Określa się to w oświadczeniu gwarancyjnym. W sytuacji braku tej informacji, należy uznać, że gwarancji udzielił przedsiębiorca, który złożył oświadczenie.

 

Ile trwa gwarancja?

Okres obowiązywania gwarancji określa się w oświadczeniu gwarancyjnym i właściwie nie ma ograniczeń co do czasu jego trwania. Może trwać rok, 4 lata lub nawet dożywotnio.

W sytuacji, gdy w oświadczeniu gwarancyjnym nie został określony czas jego trwania, wówczas należy przyjąć okres 2 lat gwarancji.

Jeżeli dokona się reklamacji na podstawie gwarancji i dojdzie do wymiany wadliwego towaru, wówczas okres obowiązywania gwarancji liczony jest od nowa. Z kolei w sytuacji naprawiania wadliwego towaru przez sprzedawcę, czas gwarancji biegnie dalej. Wydłuża się go jedynie o okres, w którym konsument nie mógł korzystać z zakupionego produktu, w związku z postępowaniem reklamacyjnym.

Podstawa prawna: art. 577 § 4 i 581 Kodeksu cywilnego

 

Obowiązki gwaranta

Istota obowiązków gwaranta sprowadza się właściwie do określenia czynności, które podejmie on po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego od konsumenta. W przypadku uzasadnionej reklamacji, gwarant może zwrócić pieniądze za zakup towaru, naprawić wadliwy towar lub wydać towar nowy, nieposiadający wady.

Należy jednak pamiętać, że gwarant dowolnie może kształtować oświadczenie gwarancyjne, wobec czego samodzielnie może zastosować wykluczenia w postępowaniu reklamacyjnym na podstawie gwarancji. Może więc zastrzec, że w przypadku uzasadnionej reklamacji, jest możliwość tylko naprawy produktu lun tylko zwrotu pieniędzy. Nie możemy wpłynąć na sposób rozpatrzenia reklamacji.

Podstawa prawna: art. 577 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego

 

Termin wykonania gwarancji

Gwarant musi wykonać swoje obowiązki (naprawy lub np. zwrotu środków za zakup towaru) w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym. W sytuacji nieokreślenia tego czasu w oświadczeniu, gwarant powinien odjąć ów czynności bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu wadliwej rzeczy przez konsumenta.

Podstawa prawna: art. 580 § 2 Kodeksu cywilnego

 

Marta Misiaszek