Alimenty Wrocław

Sprawy o alimenty są często sporym obciążeniem dla wszystkich, a zwłaszcza dziecka. Dlatego też, bardzo ważne jest, aby proces był możliwie jak najkrótszy. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi prawnikami, którzy pomogą Państwu przejść przez cały proces postępowania alimentacyjnego.

Bardzo często sprawy rozwodowe pociągają za sobą skutki w postaci ustalenia wysokości alimentów. Należy wskazać, iż obowiązkiem rodziców jest zapewnianie dzieciom należytego bytu, środków utrzymania oraz wychowania. Zatem w przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód, podczas gdy dziecko pozostaje przy jednym z rodziców można obciążyć drugiego rodzica wyższymi kosztami utrzymania dziecka, czyli alimentami.

Sprawy alimentacyjne Wrocław – podstawa prawna

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż obowiązek alimentacyjny uregulowany jest w treści art. 133 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który to stanowi, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Warto zauważyć, iż ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy obciąża obowiązkiem alimentacyjnym oboje rodziców. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu alimentów w wyższej wysokości tylko co do jednego rodzica.

Pozew o alimenty Wrocław – kto powinien je płacić?

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka został uregulowany odrębnym przepisem, bowiem ochrona małoletniego w procesie ma szczególne znaczenie z uwagi na brak możliwości realnej i samodzielnej obrony własnych interesów dziecka. Rozkładając przepis art. 133 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, należy w pierwszej kolejności wskazać, iż obowiązek alimentacyjny ciążący na rodzicach dotyczy “dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie”, zatem do momentu, kiedy uzyskiwane przez dziecko dochody nie umożliwiają mu samodzielnego funkcjonowania. W teorii rodzic może uchylić się od obowiązku alimentacji w dniu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Natomiast w praktyce wskazuje się, iż jeżeli dziecko podejmuje dalszą naukę celem zdobycia wyższego wykształcenia, bądź tytułu zawodowego to rodzic jest zobowiązany w dalszym ciągu zapewniać mu środki utrzymania. Ponadto ustalenie obowiązku alimentacyjnego może nastąpić nie tylko w stosunku do dziecka zrodzonego z małżeństwa, ale również ze związku partnerskiego, podczas gdy rodzice nie trwają w związku formalnym. Na obowiązek alimentacyjny nie wpływa również sytuacja rodzinna, bowiem nie ma znaczenia, czy rodzice pozostają w separacji, czy małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, czy władza rodzicielska została ograniczona, bowiem sprawy alimentacyjne Wrocław są ściśle związane z osobą uprawnionego, czyli dzieckiem.

W przypadku wysokości świadczenia alimentacyjnego należy wskazać, iż jest ona uzależniona od potrzeb uprawnionego, tj. dziecka oraz możliwości zobowiązanego, tj. rodzica o czym stanowi art. 133 ustawy kodeksu prawo rodzinne i opiekuńcze. Jednak w praktyce orzeczniczej wskazuje się, iż małoletni ma prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, zatem alimenty Wrocław nie mogą pokrywać jedynie niezbędnego minimum potrzeb dziecka.

Czytaj więcej o usłudze

Prawnik alimenty Wrocław – ustalenie wysokości świadczenia

Przepis art. 135 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy w pierwszej kolejności wskazuje na usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, czyli dziecka. Wobec tego przy ustalaniu wysokości świadczenia alimentacyjnego nie można brać pod uwagę potrzeb dziecka, które w rzeczywistości nie są realizowane. Ustalając usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka bierze się pod uwagę wiek, stan zdrowia, zainteresowania, hobby oraz zdolności. Zatem alimenty we Wrocławiu zostaną ustalone w wyższej wysokości w stosunku do dziecka w wieku niemowlęcym, ze schorzeniami aniżeli na dziecko w wieku dziecięcym, które nie ma problemów ze zdrowiem. Należy również wskazać, iż niezgodne z prawem jest sztuczne generowanie kosztów usprawiedliwionych potrzeb dziecka, bowiem jawi się ono jako świadczenie nienależne.
Drugą przesłanką jaką należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości alimentów są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. W tym przypadku bierze się pod uwagę wykształcenie, rodzaj pracy jaką wykonuje, tytuły oraz możliwości zawodowe jak również zgromadzone środki pieniężne na kontach, lokatach, posiadane nieruchomości i ruchomości czy koszty dotychczasowego życia. Nie pozostaje bez znaczenia obecna sytuacja rodzinna zobowiązanego, czy założył nową rodzinę jak również czy posiada dzieci z innego małżeństwa. Wówczas w zakresie ponoszonych kosztów na życie zobowiązanego, uwzględnia się również konieczność zapewnienia utrzymania nowej rodzinie.

Adwokat alimenty Wrocław – zmiana wysokości świadczenia

Natomiast orzecznictwo jednoznacznie wskazuje, iż możliwości zarobkowych i majątkowych nie można rozumieć tylko jako składniki nabyte. Celem ustalenia wysokości świadczenia alimentacyjnego bierze się pod uwagę środki pieniężne, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności. Zatem przykładowo zobowiązany posiadający wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy, liczne kursy i certyfikaty, niepracujący zawodowo i otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę nie wykorzystuje w pełni sił fizycznych i umysłowych celem poniesienia usprawiedliwionych kosztów utrzymania uprawnionego. Wobec tego przy orzekaniu o alimentach we Wrocławiu bierze się pod uwagę samą zdolność do uzyskania wyższego wynagrodzenia. Natomiast z obowiązku alimentacyjnego zwolniony jest rodzic, który nie z własnej winy pozbawiony jest całkowicie jakichkolwiek możliwości zarobkowych i majątkowych.
Należy również wskazać, iż w zakresie wysokości alimentów może zostać dokonana zmiana, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany stosunków uzasadniających zmianę. Co do zasady taką przesłanką jest upływ czasu, kiedy zakres potrzeb małoletniego wzrasta wraz z wiekiem. W tym przypadku zachodzi konieczność dokonania porównania sytuacji dziecka w dniu pierwszego orzekania o alimentach z sytuacją obecną. Przy ponownym ustalaniu wysokości alimentów we Wrocławiu bierze się pod uwagę takie same okoliczności z uwzględnieniem zmiany stosunków.

  Skontaktuj sie


  Usługi

  null

  Odszkodowania

  obsługa wierzytelności

  Obsługa wierzytelności

  null

  prawo rodzinne i spadkowe

  null

  sprawy pracownicze

  null

  sprawy karne

  null

  odszkodowania dla represjonowanych

  null

  doradztwo biznesowe

  Obsługa prawna firm Wrocław - Kancelaria Polonica

  obsługa spółek i kontraktów

  Facebook
  Instagram
  LinkedIn