Monthly Archives: czerwiec 2019

ustalenie ojcostwa - ojcostwo

Ustalenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa

O ile fakt bycia matką po urodzeniu dziecka nie stwarza wątpliwości, o tyle kwestia ojcostwa jest bardziej skomplikowana. Zwykle można założyć, że ojcem dziecka urodzonego w małżeństwie jest mąż kobiety. A jeśli na założenie rodziny decyduje się para pozostająca w związku nieformalnym?   MAŁŻEŃSTWO W sytuacji, gdy dziecko rodzi kobieta pozostająca w związku małżeńskim, ojcostwo

Kontynuuj czytanie
tajemnica lekarska

Tajemnica lekarska po śmierci pacjenta

Tajemnica lekarska po śmierci pacjenta

Na przestrzeni ostatnich lat, przepisy dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta uległy zmianom. Jeszcze niedawno, bliscy zmarłego mieli możliwość decydowania o jego dokumentacji medycznej. Mieli takie prawo bez względu na ich stosunki przed śmiercią, nawet jeśli nie utrzymywali kontaktu lub zmarły uważał ich za niegodnych dziedziczenia. Taki stan rzeczy stwarzał zagrożenie, że osoba,

Kontynuuj czytanie
testament

Więcej niż jeden testament – co teraz?

Więcej niż jeden testament – co teraz?

Co do zasady, spisanie testamentu nie jest konieczne. Po śmierci, majątek zmarłego dzielony jest pomiędzy jego spadkobierców ustawowych. Testament staje się jednak niezbędny, gdy chcemy by dziedziczyli nie tylko spadkobiercy ustawowi lub gdy nie chcemy by nastąpił równy podział np. pomiędzy potomków. Testament jest również istotny, gdy chcemy by poszczególne rzeczy trafiły do konkretnych osób,

Kontynuuj czytanie
odszkodowanie

Rodzaje roszczeń odszkodowawczych pacjenta

Rodzaje roszczeń odszkodowawczych pacjenta

Odszkodowanie Podstawowym ze świadczeń przysługujących pacjentowi, w sytuacji wystąpienia następstw błędu medycznego, jest odszkodowanie. Obejmuje ono swoim zakresem wszelkie koszty będące skutkiem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Zobowiązany do naprawienia szkody powinien pokryć koszty leczenia oraz koszty ewentualnego przygotowania poszkodowanego do innego zawodu. Na należne poszkodowanemu odszkodowanie składają się również koszty opieki nad nim. Jeżeli

Kontynuuj czytanie
błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie za błąd lekarski

We współczesnym społeczeństwie zaobserwować możemy wzrost świadomości ludzi, również jako konkretnej jednostki – pacjenta. Praktycznie każdy ma możliwość dostępu do informacji na temat jednostek chorobowych, sposobów ich prawidłowego leczenia. Ludzie poznają, a co za tym idzie, w efekcie również dochodzą, swoich praw. W ostatnim czasie możemy zauważyć wzrost doniesień medialnych na temat błędów medycznych, toczących

Kontynuuj czytanie
rozwód

Co z kredytem po rozwodzie?

Co z kredytem po rozwodzie?

Zamierzamy się rozwieść, ale… Niemalże regułą jest to, że ludzie, którzy decydują się na małżeństwo, wykonują kolejny krok w postaci zakupu wspólnego „gniazdka”. Często towarzyszący entuzjazm i ekscytacja oraz zawiłość regulacji prawnych powodują, że absolutnie nie skupiamy się na kwestiach formalnych. Nie rzadko niestety nieuwaga pociąga za sobą liczne konsekwencje. Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje powstaniem

Kontynuuj czytanie
rozwód

Rozwód z orzeczeniem czy bez orzeczenia o winie – dlaczego jest to ważne?

Rozwód z orzeczeniem czy bez orzeczenia o winie – dlaczego jest to ważne?

TYPY ROZWODÓW Orzekając rozwód, sąd orzeka o winie jednego bądź obojga małżonków. Na zgodny wniosek stron, sąd może zaniechać orzekania o winie. Jeśli zatem żadna ze stron nie będzie wnosić w pozwie rozwodowym o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka i obie strony zgodzą się na rozwód bez jej orzekania, to Sąd z urzędu (czyli

Kontynuuj czytanie