Zobowiązanie sprawcy szkody do wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia poszkodowanego wyrok SN z 2007-12-13 I CSK 384/07 Orzecznictwo Sądów Polskich 2009/2/20/138

Okolicznością sprzeciwiającą się uwzględnieniu żądania poszkodowanego wyłożenia z góry przez zobowiązanego do naprawienia szkody sumy potrzebnej na koszty leczenia (art. 444 § 1 zd. 2 KC) nie jest wykazanie, że poszkodowany objęty jest finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.