Wpływ możliwości zarobkowych pokrzywdzonego w wypadku na ustalenie wysokości odszkodowania wyrok SN z 2007-12-11 II CSK 348/07 Legalis

Na gruncie regulacji z art. 444 § 1 KC – ocena zachowanych przez poszkodowanego i niewykorzystanych przez niego możliwości zarobkowych podlega uwzględnieniu przy ustalaniu wysokości należnego odszkodowania, gdyż rozstrzyga o zakresie szkody pozostającej w normalnym związku przyczynowym z wypadkiem stanowiącym źródło szkody. Zgodnie z brzmieniem art. 361 § 1 KC zobowiązany do odszkodowania ponosi bowiem odpowiedzialność jedynie za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego działania lub zaniechania szkoda wynikła. Nie mieści się zaś w granicach normalnego związku przyczynowego szkoda w takim zakresie, której poszkodowany mógł uniknąć, wykorzystując swoje możliwości zapobieżenia jej powstaniu.