Rekompensata szkody i krzywdy wyrządzonej niesłusznie zastosowanym środkiem przymusu postanowienie SN z 2007-02-07 V KK 61/06 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna 2007/3/28/42

Na podstawie art. 552 § 4 KPK rekompensowane mogą być jedynie szkoda i krzywda, będące bezpośrednim następstwem niesłuszności zastosowanego środka przymusu. Jeżeli natomiast w wyniku sposobu wykonania środka przymusu doszło do dalszych szkód, w szczególności takich, które powodują, że aresztowany czy zatrzymany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, nic nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu od Skarbu Państwa renty (art. 444 § 2 KC), także w postaci skapitalizowanej (art. 447 KC), na drodze procesu cywilnego.