Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę w przypadku częsciowej utraty zdolności do pracy wyrok SN z 2008-07-09 I PK 12/08 Legalis

Pracodawca zobowiązany do naprawienia szkody w rozumieniu art. 444 § 2 KC odpowiada wyłącznie za wyrządzoną szkodę, którą w przypadku częściowej utraty zdolności do pracy stanowi utrata zarobków w części wynikającej z utraty przez pracownika (poszkodowanego) zdolności do pracy. Nie może on natomiast ponosić odpowiedzialności za niemożność realizacji pozostałej poszkodowanemu zdolności do pracy z przyczyn niepozostających w normalnym związku przyczynowym z objętym jego odpowiedzialnością zdarzeniem, które wywołało uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.