Postępowanie sądowe i administracyjne

Obszar działalności naszej Kancelarii, obejmuje reprezentację naszych Klientów w postępowaniu sądowym i administracyjnym przed:

  • sądami cywilnymi, karnymi oraz gospodarczymi we wszystkich instancjach włącznie z Sądem Najwyższym (w szczególności w sprawach dotyczących dochodzenia należności, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej);
  • organami administracji rządowej i samorządowej (Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych, Urząd Patentowy);
  • sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny);
  • organami egzekucyjnymi oraz zabezpieczającymi.