ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016r.

Od 22 lutego 2016r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która najważniejszymi zmianami objęła pracowników pracujących na umowę o pracę na czas określony. Zmieniają się również okresy wypowiedzenia oraz przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich.

Zasada „33 i 3”

Dotychczasowe przepisy stanowiły, że pracodawca mógł zawrzeć z pracownikiem jedynie 2 umowy o pracę na czas określony, jednak pracodawca miał całkowitą dowolność w odniesieniu do okresu, na jaki zawierana była umowa o pracę. Pierwszą umowę można było zawrzeć na przykład na okres 10 lat a następną na kolejne 10 lat. Dodatkowo miesięczna przerwa pomiędzy zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony powodowała zerowanie się limitów umów. Stanowiło to patologię związaną z czasowymi umowami o pracę.

Na podstawie nowych przepisów pracodawcy będzie zobowiązany do zawarcia z tym samym pracownikiem maksymalnie trzech umów na czas określony, które będą mogły trwać nie dłużej niż 33 miesiące.  Przekroczenie tego limitu spowoduję z mocy prawa, że umowa ta przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Jednocześnie został uchylony przepis, który pozwalał na liczenie od nowa limitu umów zawieranych na czas określony, jeżeli między kolejnymi umowami była przerwa, która przekraczała 1 miesiąc.

Jednak ten nowy przepis Kodeksu Pracy posiada wyjątki. Nowelizacja ta nie będzie mieć zastosowania do umów zawieranych w celu:

  • zastępstwa pracownika w czasie zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • przy pracach sezonowych i dorywczych,
  • wykonywania pracy na czas kadencji.

Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy dotyczy ważnych zagadnień związanych z umowami terminowymi i ma na celu ograniczenie nadużywania ich stosowania przez pracodawców.

Nowe przepisy ustawy likwidują umowę na czas wykonywania określonej pracy, zostawiając jedynie     3 rodzaje umów: na czas nieokreślony, na czas określony i na okres próbny.

Nowe okresy wypowiedzenia

Kolejna zmianą są przepisy określające okres wypowiedzenia. Od tego roku okres wypowiedzenia umowy będzie zależał od długości jej trwania a nie jak było poprzednio od rodzaju umowy.

2 tygodniowe wypowiedzenie będzie przysługiwać pracownikowi, który pracował nie mniej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy, 1 miesiąc wypowiedzenia – dla pracownika pracującego, przez co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesięczne wypowiedzenia dla pracownika, który zatrudniony jest, co najmniej 3 lata.

Nowości dla rodziców

Zmiany w prawie pracy dotknęły również przepisów dotyczące urlopów macierzyńskich oraz ojcowskich.  Nowelizacja likwiduję dodatkowy urlop macierzyński, który można było wybrać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w podstawowej wersji. Natomiast wydłużony został urlop rodzicielski, który przed zmianami wynosił 26 tygodni, a po zmianach będzie przysługiwał w wymiarze 32 tygodni lub 34 w razie urodzenia więcej niż 1 dziecka. Urlop ten będzie można podzielić na maksymalnie 4 części, z czego każda część nie może być krótsza niż 8 tygodnie.

Urlop ojcowski został podzielony na 2 części po 7 dni. Ojcowie będą mogli wykorzystać urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko 2 roku życia. Dotychczasowe przepisy stanowiły, że ojciec musiał wykorzystać w jednej części całe 2 tygodnie urlopu w okresie 1 roku.

Istotną zmiana dla rodziców są terminy składania wniosków o urlop rodzicielski i wychowawczy. Po zmianie okres złożenia wniosku wydłużył się do 21 dni od dnia porodu lub przed planowanym terminem rozpoczęcia takiego urlopu. Przed nowelizacja wynosił 14 dni.

Z poważaniem

Zespół Polonica