UPRAWNIENIA POSZKODOWANEGO DOCHODZĄCEGO ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY

Uchwała  Sądu Najwyższego z 9 września 2015 r, (sygn.. III SZP 2/15) stwierdzająca, że: „Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest konsumentem w rozumieniu art. 24 w związku z art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.) w związku z art. 22(1) kc.” wzbudziła wiele kontrowersji wśród opinii publicznej. W związku z powyższym, Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego na łamach dziennika „Rzeczpospolita” (nr 254 z dnia 30 października 2015 r.) w artykule „Poszkodowany wciąż chroniony” postanowił wypowiedzieć się w tej sprawie. Sędzia Sądu Najwyższego prof. UŁ dr hab. Dariusz Świecki odniósł się do najczęściej pojawiających się w prasie krytycznych argumentów oraz przedstawił najważniejsze motywy wydanego orzeczenia.  Odsyłamy do lektury artykułu:

http://www4.rp.pl/Opinie/310309993-Poszkodowany-wciaz-chroniony-z-OC-po-uchwale-Sadu-Najwyzszego.html

z poważaniem

Zespół Kancelarii