SZKODY, ZA KTÓRE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NIE WYPŁACI ODSZKODOWANIA W RAMACH UBEZPIECZENIA OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane najczęściej po prostu ubezpieczeniem OC, jest ochroną obowiązkową.  Zakład ubezpieczeń, wykonujący działalność w zakresie tego ubezpieczenia, nie może odmówić zawarcia umowy z ubezpieczającym. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.  W niektórych przypadkach zakład ubezpieczeń ma jednak prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie odpowiada za szkody:

  1. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego, dotyczy to również sytuacji,   w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
  2. wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
  3. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych                   i podobnych;
  4. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.