OWU, CZYLI NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODPISUJĄC UMOWĘ Z UBEZPIECZYCIELEM

Podpisując umowę z ubezpieczycielem jedną z najistotniejszych rzeczy jest wnikliwe zapoznanie się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. OWU są tak samo ważne jak sama polisa. Zapisane są one najczęściej trudnym do zrozumienia językiem, warto jednak wnikliwie zapoznać się z ich treścią, ponieważ wiele istotnych zapisów znajduje się w tym dokumencie i dopiero wnikliwa analiza  ich założeń daje pełen obraz naszych praw i obowiązków.

Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę czytając OWU?

Przede wszystkim powinniśmy dokładnie przeanalizować zakres ochrony ubezpieczeniowej. Zakłady ubezpieczeń oferują bowiem ochronę w zakresie podstawowym oraz dodatkowym.  Należy zatem zapoznać się z treścią OWU pod kontem postanowień, które przewidują wypłatę świadczenia tylko z jednej z podpisanych umów. Ponadto ważne jest zwrócenie uwagi na definicje określonych pojęć zamieszczone przez ubezpieczycieli. Często odbiegają one od potocznego rozumienia danego pojęcia.

W niektórych przypadkach odpowiedzialność ubezpieczyciela ulega ograniczeniom lub wyłączeniu. Bardzo ważne jest, aby w OWU znalazły się regulacje jednoznacznie określające jakie to będą sytuacje. Nieprecyzyjne pojęcia w ogólnych warunkach ubezpieczenia pozostawiają zakładom ubezpieczeń dużą swobodę w ich interpretacji, a tym samym umożliwiają jej dokonanie w sposób niekorzystny dla konsumenta.

Składka ubezpieczeniowa powinna być obliczona za czas kiedy ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Jeśli natomiast umowa ubezpieczenia wygaśnie przed terminem na jaki została zawarta, zakład ubezpieczeń powinien zwrócić składkę za okres, w którym nie udzielał ochrony.

z poważaniem

Zespół Kancelarii