NOWELIZACJA PRAWA SPADKOWEGO

Z dniem 18 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.539), wprowadzająca duże zmiany w kwestii dziedziczenia spadku. Zgodnie ze starym stanem prawnym, co do zasady, należało przyjąć domniemanie tzw. prostego przyjęcia spadku. Oznaczało to, że jeśli w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, nie złożył on stosownego oświadczenia o odrzuceniu spadku lub innej formie jego przyjęcia, to wraz z majątkiem przejmował nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe.
Po nowelizacji przepisów prawa spadkowego spadkobierca zasadą prawa spadkowego stało się dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. Treść art. 1015 § 2 k.c. otrzymał brzmienie: „§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”. Nowe rozwiązanie przyjęte w ustawie nowelizującej ma na celu przede wszystkim ochronę spadkobierców przed nieoczekiwaną i dolegliwą odpowiedzialnością za długi spadkowe, która teraz będzie ograniczona tylko wysokości otrzymanego majątku. Wierzyciele mogą żądać spłaty zobowiązanie wyłącznie do wysokości majątku otrzymanego w spadku. Podstawy tego rozwiązania należy szukać w znowelizowanym art. 1031 § 2: „§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi.”.

z poważaniem
Zespół Kancelarii