NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH KLIENTA BANKU

W polskim systemie wymiany informacji kredytowej często dochodzi do naruszeń przepisów prawa w tym zakresie. Zdarza się, że banki niedopełniają swojego obowiązku, jakim jest aktualizacja danych przekazywanych do Biura Informacji Kredytowej S.A.  Sprawą tą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, wystosowując 23 lutego 2015 r. pismo (V.7220.52.2015.EG) do prezesa Związku Banków Polskich z informacją o niepokojących sygnałach, jakie otrzymuje od obywateli. RPO wskazał, że wiele skarg kierowanych jest przeciwko działaniom banków polegających na blokowaniu dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach ponad kwotę egzekwowanych należności, a także na nieterminowości przekazania przez organy egzekucyjne informacji o uchyleniu zajęć egzekucyjnych. Wiele skarg dotyczy właśnie zaniechań ze strony Biura Informacji Kredytowej w związku z udostępnianiem informacji o zobowiązaniach przedawnionych, spornych oraz z niedopełnieniem przez banki obowiązku aktualizacji zamieszczanych informacji.

W swoim piśmie RPO zaznaczyła, że „analiza jednej ze spraw indywidualnych skłoniła go do wniesienia skargi kasacyjnej, w sprawie, w której obywatel wystąpił z powództwem o ochronę dóbr osobistych naruszonych przez bank”.

Zachęcamy do lektury wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2015 r.

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20csk%20868-14-1.pdf