ISTOTNE ZMIANY W OCHRONIE PRAW KONSUMENTÓW

Nowe przepisy wprowadzone na podstawie nowelizacji z dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mają doprowadzić do zwiększenia ochrony praw konsumenta oraz odpowiedzieć na problemy konsumentów na różnych rynkach.

Od 17 kwietnia 2016 r. kiedy nowelizacja wejdzie w życie zostanie wprowadzony zakaz proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają na ich potrzeby oraz zakaz proponowania nabycia tych usług w sposób nieodpowiedni do ich charakteru.

Drugą istotną zmianą jaka zostanie wprowadzona dotyczy decyzji tymczasowych. Od 2016 roku decyzja tymczasowa będzie stanowić szybką reakcję na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów poprzez zobowiązanie przedsiębiorcy do zaprzestania wykonywania określonych działań. Podstawowym celem decyzji tymczasowych będzie przyspieszenie trybu odwołań, ponieważ przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia odwołania od decyzji tymczasowej do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a ten   z kolei przekaże akta sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Trzecią ważną zmianą gwarantowaną przez nowe przepisy jest wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta, która pozwoli na uzyskanie dowodów                             w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Niestety Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania tylko za zgodą Sądu. Jednak po uzyskaniu pozwolenia UOKiK będzie miał możliwość skontrolowania rzeczywistego obrazu funkcjonowania danego przedsiębiorcy    z informacjami uzyskanymi od tego przedsiębiorcy na etapie faktycznej kontroli.

Inną dość istotną zmianą w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów jest zwiększenie zakresu kompetencji Prezesa UOKiK. Nowe przepisy umożliwią Prezesowi UOKiK przede wszystkim wyrażenie poglądu istotnego w sprawie przed sądem powszechnym, jeśli przemawiać za tym będzie interes publiczny a także możliwość publikowania bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń w środkach masowego przekazu, co zapewni szybkie i skuteczne ostrzeżenie konsumentów  o zachowaniach lub zjawiskach, które istotnie zagrażają ich interesom. Ponadto Prezes UOKiK w drodze decyzji administracyjnej będzie rozstrzygał o niedozwolonym charakterze postanowień wzorca umowy i zakazywał jego dalszego wykorzystywania.

z poważaniem

Zespół Kancelarii