Blog

 • ZWIĘKSZONA OCHRONA KONSUMENTÓW W NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

  Od 17 kwietnia 2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W szczególności ustawodawca wprowadził nowy system kontroli wzorców umów, instytucja „tajemniczego klienta” jak również zakaz missellingu.
  Szersze uprawnienia prezesa UOKiK
  Prezes UOKiK zgodnie z nowym art. 23a ust. 1 będzie mógł wydawać decyzję w sprawach zakazu stosowania w umowach tzw. niedozwolonych postanowie... Czytaj dalej

 • ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016r.

  Od 22 lutego 2016r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która najważniejszymi zmianami objęła pracowników pracujących na umowę o pracę na czas określony. Zmieniają się również okresy wypowiedzenia oraz przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich.

  Zasada „33 i 3”

  Dotychczasowe przepisy stanowiły, że pracodawca mógł zawrzeć z pracownikiem jedynie 2 umowy o pracę na czas określony, je... Czytaj dalej

 • PRYWATNY AKT OSKARŻENIA

  W polskiej procedurze karnej podstawą wszczęcia postępowania sądowego jest skarga wniesiona do sądu przez uprawniony podmiot – oskarżyciela. Najczęściej spotykaną w praktyce skargą jest akt oskarżenia, który stanowi tzw. skargę zasadniczą.W przypadku przestępstw ściganych z urzędu podmiotem uprawnionym do jego złożenia będzie prokurator.  Kodeks karny wyróżnia jednak także katalog przestępstw prywatnoskargowych, w k... Czytaj dalej

 • ISTOTNE ZMIANY W OCHRONIE PRAW KONSUMENTÓW

  Nowe przepisy wprowadzone na podstawie nowelizacji z dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mają doprowadzić do zwiększenia ochrony praw konsumenta oraz odpowiedzieć na problemy konsumentów na różnych rynkach.

  Od 17 kwietnia 2016 r. kiedy nowelizacja wejdzie w życie zostanie wprowadzony zakaz proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają na ich potrzeb... Czytaj dalej

 • SKARGA PAULIAŃSKA

  Art. 527 § 1: Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

  Przyto... Czytaj dalej

 • NOWY REGULAMIN URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH NARUSZA TAJEMNICĘ ZAWODOWĄ OBROŃCY

  Jeszcze do niedawna korespondencja pomiędzy tymczasowo aresztowanym lub skazanym a jego obrońcą była przesyłana bez cenzury. Po wejściu w życie nowego regulaminu urzędowania sądów powszechnych w sierpniu b.r. odstąpiono jednak od tej zasady. Adwokaci i radcowie prawni oponują przeciwko takiemu rozwiązaniu, które według nich narusza prawo do obrony, a także zasadę zaufania między klientem a obrońcą. Po wielu protesta... Czytaj dalej
 • OWU, CZYLI NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODPISUJĄC UMOWĘ Z UBEZPIECZYCIELEM

  Podpisując umowę z ubezpieczycielem jedną z najistotniejszych rzeczy jest wnikliwe zapoznanie się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. OWU są tak samo ważne jak sama polisa. Zapisane są one najczęściej trudnym do zrozumienia językiem, warto jednak wnikliwie zapoznać się z ich treścią, ponieważ wiele istotnych zapisów znajduje się w tym dokumencie i dopiero wnikliwa analiza  ich założeń daje pełen obraz naszych... Czytaj dalej

 • SZKODY, ZA KTÓRE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NIE WYPŁACI ODSZKODOWANIA W RAMACH UBEZPIECZENIA OC

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane najczęściej po prostu ubezpieczeniem OC, jest ochroną obowiązkową.  Zakład ubezpieczeń, wykonujący działalność w zakresie tego ubezpieczenia, nie może odmówić zawarcia umowy z ubezpieczającym. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miał... Czytaj dalej

 • UPRAWNIENIA POSZKODOWANEGO DOCHODZĄCEGO ODSZKODOWANIA Z OC SPRAWCY

  Uchwała  Sądu Najwyższego z 9 września 2015 r, (sygn.. III SZP 2/15) stwierdzająca, że: „Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest konsumentem w rozumieniu art. 24 w związku z art. 4 pk... Czytaj dalej

 • NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH KLIENTA BANKU

  W polskim systemie wymiany informacji kredytowej często dochodzi do naruszeń przepisów prawa w tym zakresie. Zdarza się, że banki niedopełniają swojego obowiązku, jakim jest aktualizacja danych przekazywanych do Biura Informacji Kredytowej S.A.  Sprawą tą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, wystosowując 23 lutego 2015 r. pismo (V.7220.52.2015.EG) do prezesa Związku Banków Polskich z ... Czytaj dalej

 • NOWELIZACJA PRAWA SPADKOWEGO

  Z dniem 18 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.539), wprowadzająca duże zmiany w kwestii dziedziczenia spadku. Zgodnie ze starym stanem prawnym, co do zasady, należało przyjąć domniemanie tzw. prostego przyjęcia spadku. Oznaczało to, że jeśli w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o ty... Czytaj dalej