Odszkodowanie za słupy energetyczne na prywatnej działce.

Częstym problemem właścicieli gruntów, jest nieuregulowany stan prawny lokalizacji urządzeń przesyłowych. Urządzenia przesyłowe, to najczęściej występujące linie energetyczne, transformatory energetyczne, ale też inne urządzenia tj. gazociągi, ciągi wodno- kanalizacyjne, ciepłownicze, rozdzielnie, przepompownie, wieże triangulacyjne i inne ustroje obniżające jakość, wartość oraz funkcjonalność działek budowlanych, gruntów rolniczych oraz gruntów o innym przeznaczeniu.

Wszystkim właścicielom gruntów przez które przebiegają ww. urządzenia przemysłowe, należą się odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu, w zakresie, w jakim obniżają one funkcjonalność i wartość gruntów.

W sytuacji bezumownego korzystania z gruntu można żądać odszkodowania tylko za dziesięć lat przed dniem wytoczenia powództwa przeciwko określonemu przedsiębiorstwu przemysłowemu (zakład energetyczny), z uwagi na to, że  roszczenie ulega przedawnieniu po dziesięciu latach. Jeśli więc urządzenie przesyłowe zostało zainstalowane wcześniej, to właściciel nie otrzyma wynagrodzenia za cały okres bezumownego korzystania z gruntu, lecz tylko za okres dziesięciu lat. Podstawą prawną takiego żądania jest art. 224-225 Kodeksu cywilnego.  Określona w nich odpowiedzialność posiadacza bezprawnie zajmującego grunt zależy jednak od tego, czy jest on w dobrej czy złej wierze. Odpowiedzialność posiadacza zajmującego grunt  w dobrej wierze, zaczyna się od chwili, w której dowiedział się o wytoczeniu mu powództwa. Rozszerzoną odpowiedzialność ponosi posiadacz pozostający w złej wierze, a jego odpowiedzialność ograniczona jest właśnie dziesięcioletnim okresem przedawnienia.

W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo przemysłowe nie podpisało z właścicielem gruntu stosownej umowy, należy przyjąć, iż pozostaje ono w złej wierze. W tej sytuacji powinno zwrócić właścicielowi nie tylko wartość zbiorów, których ten nie uzyskał, ale również jest odpowiedzialne za pogorszenie gruntu a także jest obowiązane do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy (wyrok Sądu Najwyższego z 25 lutego 2004r., sygn. akt II CK 32/03).

Dochodzenie powyższych roszczeń odszkodowawczych należy rozpocząć od postępowania polubownego, poprzez skierowanie pisma do przedsiębiorstwa użytkującego dane urządzenie. Pismo powinno określać treść żądania, wraz z kwotami odszkodowania, którego domaga się właściciel gruntu. W przypadku odmowy uznania roszczenia zawartego w ww. piśmie, właściciel powinien wystąpić z powództwem do sądu.

Właściciel występując na drogę sądową zobowiązany jest wskazać wartość przedmiotu sporu, która będzie podstawą do obliczenia i w konsekwencji uiszczenia wpisu sądowego. Wartość przedmiotu sporu, powód powinien ustalić na podstawie  opinii rzeczoznawcy, tak oby wyeliminować bezpodstawne wskazanie należności.

Więcej informacji na temat roszczeń właściciela, zainteresowany otrzyma po  przedstawieniu stanu faktycznego konkretnej sprawy.